Hledáte pro sebe kvalitní kurz koučinku, zavolejte nám tel. 605 551 115, napište nám: email. info@coachingworld.cz
Přijďte se k nám podívat do kurzů koučinku, které probíhají a nasajte báječnou profesionální i přátelskou atmosféru se špičkovými trenéry a lektory.

  co je koučink?Co je koučink?

Koučink je vysoce efektivní cesta osobního  i profesního růstu, která pomáhá pochopit klientům současnou situaci, omezující vzorce chování a překonávat překážky. Práce kouče vychází z hlubokých znalostí fungování lidského mozku a opírá se o nejnovější poznatky z oblasti neurovědy. Kouč klientovi neradí, klient hledá v sobě vlastní odpovědi a řešení.Koučink se nezaměřuje pouze na povrchové řešení problémů, ale jde mnohem hlouběji. Je založeno na přesvědčení, že každý člověk má v sobě vnitřní zdroje a schopnosti, které mu mohou dosáhnout úspěchu a naplnění. Koučování vás podporuje při objevování a rozvoji těchto zdrojů, ať už jsou to vaše dovednosti, znalosti, přesvědčení nebo hodnoty.

 

Důležitým aspektem koučinku je skutečnost, že je zaměřeno na vás jako jedinečného jednotlivce. Koučink bere v úvahu vaši osobnost, vaše hodnoty a vaše sny. Pomáhá vám objevit, co je pro vás skutečně důležité a jaké jsou vaše autentické cíle a touhy. Kouč vám poskytuje bezpečně a podporující prostředí, ve kterém můžete otevřeně prozkoumat své možnosti a hledat odpovědi.

Koučink je  proces, který vám pomůže najít správnou cestu k dosažení vašich cílů. Pomůže vám zobrazit cíle jasně a konkrétně a následně vám poskytne strukturovaný rámec pro jejich dosažení. Kouč vás provází tímto procesem, podporuje vás a povzbuzuje v každém kroku na vaší cestě.

Jedním z hlavních přínosů koučinku je jeho holistický přístup. Koučink se nezaměřuje pouze na jednu konkrétní oblast života, ale bere v úvahu váš život jako celek. Pomáhá vám rozvíjet se ve všech oblastech, ať už se jedná o osobní život, pracovní kariéru, vztahy, zdraví nebo duchovní všechny. Koučink vám pomáhá najít harmonii a vedle mezi těmito oblastmi a dosáhnout celistvého naplnění.

Historie koučinku:

Počátky koučinku lze najít už ve starověkém Řecku, kde se filozofové jako Sókratés a Platón zabývali otázkou sebeuvědomění a rozvoje lidského potenciálu. Sókratés využíval metodu kladení otázek, aby přivedl svého posluchače k ​​hlubšímu pochopení sebe sama a svého jednání. Tuto formu otázek a sebereflexe lze považovat za předchůdce moderního koučinku.

Další milník v historii koučinku představuje vznik psychologie v 19. a 20. století. Sigmund Freud, Carl Jung a další přední psychologové se zaměřovali na studium lidského chování a myšlení. Jejich práce a dopady následující generace terapeutů poradců, kteří začali využívat rozhovory a otázky k pomoci klientům překonávat osobní obtíže a dosahovat cíle.

Rozvoj koučinku jako samostatné profesní disciplíny nastal v 20. století. Na přelomu 60. a 70. let se objevilo více teorií a metodik, které se zaměřovaly na podporu rozvoje potenciálu jednotlivců. Thomas Leonard, uznávaný za zakladatele moderního koučinku, rozvinul metodu životního koučinku. Jeho přístup zdůrazňoval osobní odpovědnost klienta za vlastní život a využití jeho schopností k dosažení cílů.

V 90. letech 20. století se koučink rozšířil do podnikatelského prostředí. Manažeři a podnikatelé si uvědomili potenciál koučinku při podpoře jejich profesního růstu a růstu. Koučování ve firemním prostředí se stalo běžnou praxí a přináší výrazné výsledky v oblasti, produktivity a osobního rozvoje výkonnosti zaměstnanců.

V současné době je koučink rozšířen nejen ve firemním prostředí, ale také v různých oblastech osobního života.

Jak si vybrat vhodný kurz koučinku:

Akreditace jako záruka kvality.

Volba nejvhodnějšího kurzu koučování je doopravdy velmii individuální záležitostí. Akreditace MŠMT by měla být neoddiskutovatelnou samozřejmostí. Tento status garantuje účastníkovi kurzu koučinku velmi vysoký standart kvality jak kurzu tak lektorského týmu. Lektoři musí splňovat kvalifikační předpoklady a mít dostatečné praktické zkušenosti, které si dotazem můžete ověřit.

Výběr metody

Každý hledá pro svůj rozvoj jiné metody a obory. Můžete vybírat z bohaté nabídky. Vezměte prosím v potaz jaké oblasti koučinku se chcete věnovat. Láká Vás ŽIVOTNÍ KOUČOVÁNÍ, nebo chcete působit v BUSINESSOVÉM a obchodním světě? Hledáte základní kurz pro to,aby jste mohli koučování používat ve své profesi manažera, personalisty… Pokud stojíte o komplexnost pak si zjistěte, jaké koučovací styly a obory Vám kurz koučinku poskytne/ Vztahový koučink, týmový koučink apod./ My v CW  máme rádi ERICKSONOVSKÝ STYL, je nám blízký a máme s ním velmi dobré zkušenosti i výsledky.

Dalším klíčovým faktorem pro výběr Vašehio vzdělánínv koučinku by měla být praktická stránka kurzu. Koučinkovou praxi totiž teorii nedoženete optimum je 80%. Chcete v průběhu kurzu získávat zpětnou vazbu? Zjistěte si jakou podporu v průběhu kurzu získáte.

Velikost skupiny.

Zjistěte si jak velké jsou studijní skupiny. Každému vyhovuje něco jiného pokud máte rádi individuálnější přístup ideální je počet 8-12 účastníků.

Mějte na paměti své cíle.

Zamyslete se nad tím,jaké konkrétní dovedosti chcte prohloubit nebo získat a k jakému cíli chcete kurz koučinku využít.Velmi užitečné je, budete-li moci na absolvovaný kurz či program dále navázat. Buď dalším, který prohloubí znalosti a zvýší úroveň vašich schopností, a nebo nadstavbou specializovanou na určitou oblast, například koučink týmů, vztahový koučink, transformační koučink, manažerský koučink..

Časová náročnost.

Většina lidí absolvuje koučinkové  kurzy při zaměstnání, a tak potřebují kombinovat kvalitu s časovou dostupností. Interaktivní prezenční část a a praktický nácvik je dobré kombinovat s on line sekáními. I zde je dobré se zamyslet nad tím, jaká forma studia Vám vyhovuje a jaké jsou Vaše časové možnosti. Ujistěte se , že  vámi vybraná škola koučování má dostatečně profesionální technické zázemí, a také do jaké míry je schopna se přizpůsobit mimořádným podmínkám , tak aby byla zachována kvalita výuky.

O celkové úrovni kurzu koučink vám  hodně napoví i vlastní školicí centrum a studijní materiály.

Reference

Reference jsou vždy cenné,  ovšem ne každý z Vašich blízkých je ochotný je sdílet. Koučink je přeci jen velmi intmní záležiost.

Dobré je navštívit školu koučování v rámci ukázkové hodiny v reálně probíhajícím kurzu koučinku, o přestávce u kávy se doptat nejen lektora ale i účastníků.

Proč koučink právě v této době?

Koučink je v dnešní době nejen relevantní, ale i potřebnou a cennou formou podpory a vedení. Zde je úvaha, proč je koučink v této době důležitý:

Žijeme ve světě, která se neustále mění a je plná výzev a příležitostí. Lidé se setkávají s různými výzvami ve svém osobním a profesním životě, a to zejména v době, kdy se společnost adaptovala na změny vyvolané pandemií COVID-19. V takovém prostředí je klíčové mít podporu a strukturu, která nám pomůže se orientovat, dosahovat cílů a zvládat překážky.

Koučink nabízí efektivní a odbornou formu podpory, která umožňuje jednotlivcům udržovat svůj potenciál, zvyšovat sebeuvědomění a nalézat vlastní odpovědi a řešení. Kouč je zde pro klienta jako partner, který mu poskytuje strukturovaný prostor k reflektování, sebereflexi a hledání nových perspektiv. Koučink tak pomáhá klientům najít své vnitřní zdroje a sílu, která umožní překonat překážky a dosáhnout svých cílů.

Další důvod, proč je koučink v této době důležitý, je potřebná flexibilita a adaptabilita. Vzhledem k tomu, neustále se měnícím podmínkám a novým výzvám je třeba hledat nové způsoby řešení. Koučink podporuje klienty v objevování alternativních přístupů, rozšiřování jejich myšlenkových modelů a překonávání omezení. Pomáhá klientům se vyrovnat s nejistotou, získat jasnost a najít strategii pro efektivní působení v proměnlivém prostředí.

Koučink také poskytuje klientům cennou podporu a empatii. V době, kdy mnoho lidí trpí stresem, úzkostí a pocitem izolace, je důležité mít prostor, kde se mohou vyjádřit a sdílet své pocity a obavy. Kouč je nezaujatý posluchač, který poskytuje bezpečné prostředí a podporu klientů v procesu sebepoznání a zvládání emocionálních výzev.

Kde se nejčastěji uplatňuje? 

Týmy i jednotlivci volí koučink nejčastěji v těchto případech:

  • Pokud má být zaměstnanec povýšen a nebo ho čeká nějaká náročná výzva- uvedení produktu na trh, atd.
  • Je potřeba zásadní zvýšení výkonnosti pro náročný projekt
  • V rámci osobního hodnocení byla zjištěna rozvojová potřeba. Např. zvládnutí dovedností týmové komunikace, řešení konfliktů, sebeovládání, rovnováha mezi pracovním a osobním životem apod.

V současnosti se stal obrovským hodnotným přínosem pro klíčového zaměstnance. V tomto ohledu kouč podporuje pocit spokojenosti a loajality zaměstnanců. Ti jej často využívají k řešení osobních témat, témat spojených se zvládáním stresu, zlepšování zdraví a fyzické kondice rozvoj sebedůvěry, karierní měření atd.

Když rodič koučuje a umí to:

Studium koučinku pro výchovu dětí přináší mnoho konkrétních nástrojů a dovedností, které mohou rodiče pomoci vytvářet pozitivní a podporující prostředí pro své děti, a tím přispívat k jejich zdravému a harmonickému rozvoji.

Lepší komunikace: kurz CELOSTNÍ KOUČINK vyučuje efektivní komunikační dovednosti, což je klíčové pro vytvoření otevřeného a důvěrného vztahu s dítětem. Rodiče, kteří umí dobře komunikovat, jsou schopni lépe porozumět potřebám a přání dítěte.

Posílení sebedůvěry: Studium koučinku rodičům umožňuje rozpoznat a podpořit sílu a kladné vlastnosti svých dětí. To vede k vyšší sebedůvěře a lepšímu sebepojetí u dítěte.

Rozvoj empatie: Koučink podporuje schopnost vcítit se do pohledu druhého a chápat jeho pocity a potřeby. Rodiče, kteří jsou empatičtí, jsou schopni lépe rozumět emocím svých dětí a reagovat na ně vhodným způsobem.

Racionální rozhodování: Studium koučinku poskytuje nástroje pro racionální a uvážlivé rozhodování. To může pomoci rodičům v situacích, kdy je potřeba nalézt nejlepší řešení pro výchovu dítěte.

Podpora nezávislosti: Koučink pomáhá rodičům s dovednostmi, které podporují nezávislost a samostatnost dítěte. To je důležité pro jeho celkový rozvoj.

Řešení konfliktů: Koučink učí techniky řešení konfliktů a vyjednávání, což může vést k harmoničtějším vztahům mezi rodiči a dítětem.

Podpora individuálního rozvoje: Studium koučinku pomáhá rodičům identifikovat a individuálně podporovat potenciál a zájmy dítěte. To může vést k většímu úspěchu osobnímu a akademickému.

Snížení stresu a frustrace: Získané dovednosti v oblasti koučinku mohou pomoci rodičům lépe zvládat stresové situace a minimalizovat frustraci v průběhu výchovy.

Posílení vztahu s dítětem: Díky koučinku mohou rodiče lépe pochopit potřeby svého dítěte a zajistit tak hlubší a respektováníhodný vztah.

Vytvoření harmonické rodiny: S využitím koučinkových technik mohou rodiče vést harmonické rodinné prostředí, ve kterém se dítě cítí podporováno, milováno a respektováno.

Přínosy týmového koučinku:

Týmový kouč je cenný nástroj pro zlepšení a rozvoj týmů. Přináší řadu výhod může pozitivně ovlivnit výkonnost a produkty týmu. Zde jsou některé přínosů týmového koučinku:

Zlepšujte komunikaci :Týmový kouč podporuje otevřenou a efektivní komunikaci mezi členy týmu. Kouč vede tým k poslouchání a respektování názorů ostatních, což vede k lepšímu porozumění a vyřešení konfliktů.

Posiluje spolupráci:Koučink pomáhá týmu lépe pochopit své silné stránky a oblast, ve kterých můžete potřebovat podporu. Tým se vytváří důvěra a spolupráce mezi členy týmu, což má pozitivní vliv na celkovou výkonnost.

Rozvíjí vedení:Týmový kouč může pomoci identifikovat a potenciálního lídra v týmu. Kouč společně s týmem může pracovat na rozvoji jejich schopností řídit a inspirovat ostatní.

Podporuje výkonnost:Pomocí koučinkových techniků můžete zlepšit svou výkonnost a dosahovat cílů efektivněji. Koučink přináší nové perspektivy a strategie, které tým může aplikovat ve své práci.

Řeší konflikty:Týmový koučink umožňuje otevřeně diskutovat o problémech a konfliktech v týmu a hledat konstruktivní řešení. Pomáhá snižovat napětí a zlepšovat atmosféru v týmu.

Posiluje sebedůvěru:Díky úspěchům, kterých tým dosáhl díky koučinku, roste sebedůvěra u jednotlivých členů týmu i celého týmu jako celek. To může vést ke zvýšení motivace a odhodlání dosahovat dalších cílů.

Zvyšuje angažovanost:Týmový kouč umožňuje, aby se členové cítili, že jsou aktivně zapojeni do procesu rozhodování a dosahování cílů. To vede k vyšší angažovanosti a odpovědnosti za dosahování výsledků.

Zlepšuje řešení problémů:Koučink podporuje tým v hledání nových a inovativních způsobů řešení problémů. Tým se učí efektivněji identifikovat a analyzovat problémy a hledat vhodné řešení.

Celkově lze říci, že týmový koučink má potenciál výrazně zvýšit výkonnost a spokojenost týmu a vést k dosažení vyšších úrovní úspěšnosti a efektivity ve výkonu práce.

Přínosy vztahového koučinku:

Vztahový koučink je specifickým typem koučinku zaměřeného na rozvoj a zlepšení vztahů mezi jednotlivci, například partnerských vztahů, vztahů v rodině, vztahů mezi kolegy nebo přáteli. Tento typ koučinku přináší mnoho přínosů, které mohou pozitivně ovlivnit kvalitu vztahů a spokojenost účastníků. Zde jsou některé z hlavních přínosů vztahového koučinku:

Lepší porozumění:Vztahový koučink pomáhá jednotlivcům lépe rozumět sobě navzájem. Pomocí různých koučinkových technik zvyšuje schopnost empatie a soucitu, což umožňuje lépe vnímat pocity, potřeby a perspektivy druhé osoby.

Zlepšujte komunikaci:Efektivní komunikace je klíčem ke zdravým vztahům. Vztahový koučink pomáhá identifikovat a odstranit komunikační bariéry, učí komunikační dovednosti a podporuje otevřenou a respektující komunikaci.

Řeší konflikty:Každý vztah se občas potýká s konflikty a neshodami. Vztahový koučink poskytuje bezpečné prostředí pro řešení konfliktů a učí konstruktivním způsobům, jak s nimi pracovat a hledat společná řešení.

Posiluje důvěru:Důvěra je základem každého zdravého vztahu. Vztahový koučink podporuje budování důvěry mezi jednotlivci tím, že podporuje otevřenost, upřímnost a respekt.

Rozvíjí sebeuvědomění:Vztahový koučink pomáhá jednotlivcům lépe pochopit sami sebe, své potřeby, hodnoty a očekávání. Tím se zvyšuje svou schopnost vytvářet zdravé vztahy a řešit problémy.

Podporuje osobní růst:Vztahový kouč může přispět k osobnímu růstu a rozvoji jednotlivců, což má pozitivní vliv na jejich vztahy s ostatními. Dokážete překonat vlastní omezení a růst jako osoba.

Zlepšuje spokojenost:Zlepšení vztahů a lepší porozumění sami sobě a druhá věda k vyšší spokojenosti v osobním životě i pracovním prostředí.

Posiluje empatické dovednosti:Empatie je klíčem k hlubokým  a smysluplným vztahům. Vztahový koučink posiluje empatické dovednosti, které zlepšují komunikaci a vztahy mezi jednotlivci.

Celkově lze říci, že vztahový koučink má potenciál prohlubovat a zlepšovat vztahy mezi lidmi, což má pozitivní vliv na jejich osobní a profesní život. Pomáhá vytvářet zdravější, harmoničtější a podpůrnější vztahy, které mohou přinést radost a spokojenost do života účastníků.

Výhody koučinku pro manažery:

Osobní rozvoj:Koučink umožňuje manažerům prozkoumat a porozumět svým silným stránkám a slabostem. Tímto způsobem lze identifikovat oblasti, na kterých je třeba pracovat, dosáhnout svého osobního a profesního růstu.

Lepší vedení týmu:Koučink umožňuje manažerům zdokonalit své dovednosti vedení. Pomáhá jim lépe porozumět svému týmu, efektivněji komunikovat a motivovat své členy. Tím výrazně zvyšuje výkonnost týmu a dosahování společných cílů.

Řízení stresu a tlaku:Manažeři často trpí vysokým tlakem a stresem, což může negativně ovlivňovat jejich výkon a zdraví. Koučink poskytuje nástroje a strategie pro zvládání stresových situací a rozhodování v náročných podmínkách.

Rozvoj komunikačních dovedností:Komunikace je klíčovým aspektem úspěšného managementu. Koučink umožňuje manažerům zdokonalit své komunikační dovednosti, což vede k lepšímu dorozumívání s týmem, nadřízenými a kolegy.

Lepe strukturované cíle a plány:Koučink pomáhá manažerům definovat jasné a realistické cíle a plány, což jim umožňuje lépe zaměřit se na důležité úkoly a vyhnout se rozptýlené pozornosti.

Řízení konfliktů:V každém pracovním prostředí mohou vznikat konflikty. Koučink poskytuje manažerům dovednosti a techniky, jak tyto konflikty řešit konstruktivně a vytvářet harmonické pracovní prostředí.Díky koučinku manažeři Zvyšují větší sebeuvědomění a sebevědomí, což vede k lepšímu rozhodnutí a vedení.

Inovace a kreativita: Koučink podporuje manažery v rozvíjení své kreativní stránky a nalézání nových inovativních řešení pro firemní výzvy.

Lepší rovnováha mezi pracovním a soukromým životem:Manažeři často mají náročné pracovní povinnosti, což může negativně ovlivňovat jejich osobní život. Koučink pomáhá nalézt rovnováhu mezi prací a osobním životem, což zlepšuje jejich celkovou životní spokojenost.

Zvýšení produktivity:Díky zlepšenému sebevědomí, schopnosti řízení a komunikace a efektivnějšímu řešení problémů se manažeři stávají produktivnějšími a přispívají tak ke zlepšení výkonnosti celé organizace.

Koučink má mnoho dalších přínosů a může se stát klíčovým nástrojem pro manažery, kteří chtějí dosáhnout osobního růstu a úspěchu ve svém profesním životě.

Několik klíčových přínosů koučinku pro HR a personalisty:Rozvoj Leadershipu a Vedoucích Schopností:

Koučování může pomoci personalistům a HR odborníkům v rozvoji vůdcovských dovedností, jako je efektivní komunikace, delegování úkolů, motivace týmu a řízení změn.

Zlepšení meziosobních  dovedností:Koučování podporuje rozvoj lepších meziosobních dovedností, což je klíčové pro budování vztahů s kolegy, klienty a týmem. To může vést k lepšímu týmovému duchu a produktivitě.

Rozvoj komunikačních dovedností:V rámci koučování mohou personalisté a HR specialisté zdokonalit své schopnosti v oblasti aktivního naslouchání, postavení otázek a efektivního vyjadřování názoru.

Lepší manažerské Schopnosti a rozhodování:Koučování může pomoci v rozvoji manažerských dovedností, jako je plánování, organizace, delegování a řešení problémů, což může vést k efektivnějšímu vedení týmu.

Zvládání stresu a pohoda:Personalisté a HR specialisté často čelí vysokému stresu a tlaku v důsledku náročných situací, jako jsou řešení konfliktů, rekrutace klíčových pozic a řízení změn. Koučování může pomoci při zvládání stresu a podpoře celkového pohodlí a pohody.

Zlepšení rozhodovacích procesů:Koučování může pomoci v procesu kritického myšlení a rozhodování, což je klíčové pro personalisty a HR odborníky při výběru a hodnocení zaměstnanců.

Posílení strategického přístupu:Personalisté a HR specialisté mohou využít koučování k rozvoji schopnosti strategického myšlení a plánování, což jim pomáhá lépe přispívat k dlouhodobým cílům organizace.

Podpora Profesionálního Rozvoje:Koučování může pomoci personalistům a HR specialistům při identifikaci a dosažení svých profesních cílů a ambicí.

Rozvoj Empatie a Porozumění:Koučování může pomoci v rozvoji schopnosti empatie a porozumění, což je klíčové pro úspěšné řízení lidí a vytváření inkluzivního pracovního prostředí.

Zlepšení výsledků a produktivity:Celkově může koučování pomoci personalistům a HR odborníkům v dosahování lepších výsledků, zvýšení produktivity a posílení jejich přínosu pro organizaci.